Cayet Abogados

Utövningsområden

Cayet Abogados är vi experter på Fastighetsrätt och är fullt medvetna om att köp av samtliga typer av fastigheter är en investering av stor betydelse för ekonomin, både för privatpersoner och för företag. Därför har vårt expertteam full koll på varje detalj i köpet av fastigheter för nyttjande som bostad eller i kommersiell användning ellr vid köp av tomtmark, och erbjuder klienterna de bästa juridiska garantierna ett framgångsrikt genomförande.

Vi är stolta över att kunna garantera en oklanderlig personlig service, uppbackad av vår omfattande kunskap om fastighetsmarknaden. Vi värnar om dina intressen och förutser eventuella svårigheter och löser dem ett effektivt vis.

Vårt företag tar på oss ansvaret för att erbjuda juridisk rådgivning från början till slut till både inhemska och utländska klienter i förhållande till all fastighetsverksamhet, och vi är huvudsakligen specialiserade på följande tjänster:

Köp och försäljning av fastigheter

Handläggning av köp och försäljning av stadsfastigheter (inklusive byggnader och tomter) både nybyggen och andrahandsköp; vi handlägger också försäljningen av landsbygdstomter.

Vårt primära mål är att klienten ska känna sig trygg under hela processen för köp eller försäljning av en fastighet. Vi inleder med att utföra en omfattande studie av dokumentationen för att säkerställa att allt är i sin ordning för undertecknande, och därefter kontrollerar vi fastighetens status i fastighetsregistret för att bekräfta att den är korrekt registrerad och fri från belastningar, inklusive eventuella kommunala skatteskulder (fastighetsskatt och sophantering).

En annan mycket viktig punkt att ta hänsyn till är att kontrollera fastighetens markplaneringsstatus och verifiera att relevanta licenser har erhållits.

Vid behov kommer vi att förklara hur du får ett energieffektivitetscertifikat.

På Cayet Abogados åtar vi oss att klargöra eventuella frågor som våra klienter, med eller utan hemvist i Spanien, kan tänkas ha i förhållande till de skatter som hör till processen. Det är viktigt att vara medveten om samtliga kostnader som uppstår i samband med köp eller försäljning av en fastighet, från notarie- och registreringsavgifter till skatteuträkningar: Kommunal realisationsvinstskatt, eventuell kapitalvinst och dess påverkan på inkomstdeklarationen, m.m.

Våra experter inom skatter och juridik kan erbjuda dig den absolut bästa juridiska rådgivningen vid försäljning och köp av bostadsfastigheter, tomtmark och affärslokaler. Vi handlägger också andra typer av ärenden, som t.ex. upplösande av samägande, byten, datio in solutum, uthyrning, nybyggnadsdeklarationer, ingående/annullering av hypotekslån, etc.

Fastighetsregistret

Förutom de tjänster inom juridisk, markplaneringsmässig, och finansiell forskning och rådgivning som krävs vid ett fastighetsköp eller försäljning, sträcker sig vår assistans även till registreringen för att säkerställa tryggheten vid transaktionen, för att garantera att fastigheten inte belastas med några registreringsavgifter, inte har belagts med kvarstad, m.m., innan köpehandlingen undertecknas.
På samma sätt tar vi på oss ansvaret för att registrera dig som ägare till fastigheten i fastighetsregistret, vilket följer efter handläggningen av betalningen av motsvarande skatter.

Turistlicenser

På vår byrå följer vi med stort intresse alla ändringar av lagen som reglerar semesteruthyrning i Andalusien.
Vi svarar på alla dina frågor om turistlicenser och tar även hand om genomförandet av de nödvändiga förfarandena för att erhålla dem, i syfte att registrera ditt hem för semesteranvändning utan att du behöver oroa dig för byråkratin.

Kontrakt för Marknadsföring, Konstruktion och Teknik

På Cayet Abogados tillhandahåller vi också juridisk rådgivning avseende upprättande och förhandling av kontrakt som medför större komplikationer och risker, såsom marknadsföringskontrakt, konstruktion av bostäder och andra tekniska kontrakt relaterade till fastighetsbranschen.

Hyra av bostäder och lokaler

Hos Cayet Abogados har du tillgång till vårt expertteam för att ge dig rådgivning angående parternas rättigheter och skyldigheter vid ingåendet av ett hyresavtal för en fastighet.

Innan du undertecknar kontraktet kommer du få rådgivning av våra advokater om hela uthyrningsprocessen, och vi hjälper dig att förhandla fram de bästa villkoren, genom att noggrant analysera alla detaljer och därigenom undvika framtida komplikationer: deposition och pris, kontraktets varaktighet, klausuler som hänvisar till möjliga förlängningar etc.
Oavsett om du är hyresvärd eller hyresgäst kan du räkna med Cayet Abogados för att formulera ditt hyresavtal på ett tryggt och pålitligt vis.

Arvs- och Testamentsärenden

Vi stöder oss på en lång erfarenhet som yrkesverksamma inom arvsrätt med inriktning på fastighetsbranschen. På Cayet Abogados har vi omfattande kompetens inom personlig juridisk rådgivning avseende fastigheter: upprättande av testamenten, rättstvister rörande arv och legat, samt arvskiften.

Vi erbjuder specifik rådgivning för testamentsexekution, alltid med hänsyn till våra klienters personliga förhållanden. Detta, tillsammans med vår omfattande erfarenhet av internationella klienter, tillåter oss att ge dig råd utifrån din nationalitet rörande innehållet i ditt testamente för att uppnå en korrekt fördelning av alla dina tillgångar (vad gäller arv).
Våra experter kommer att ge dig råd i alla arvsfrågor med anknytning till fastighetssektorn, och med mycket tillfredsställande resultat.

Skatterådgivning

Som specialister inom skattefrågor erbjuder vi en utmärkt skatterådgivning till företag och privatpersoner, såväl bosatta som icke bosatta. Vårt flerspråkiga team är kvalificerat för att kommunicera med klienten på dennes egna språk. Lita på oss, vi kommer att utarbeta och presentera de viktigaste typerna av skattedeklarationer som krävs av Skatteverket i ditt namn:

 • - Skatter för bosatta och icke bosatta.
 • - Gåvo- och arvsskatter (arv).
 • - Inkomstdeklarationen för fysiska personer, kvartalsvis och årlig.
 • - Kvartalsvisa och årliga momsdeklarationer.
 • - Bolagsskatt (inklusive deklarationer av delbetalningar).
 • - Årsdeklaration rörande verksamheter med tredje part.

Vår skatteavdelning har för avsikt att garantera en permanent och personlig skatterådgivning och service, alltid med hänsyn till våra kunders skattemässiga behov.

Rättsprocesser

Medvetna om den noggrannhet och diskretion med vilken vi måste hantera i synnerhet dessa fall, är vi särskilt noggranna med denna typ av process. Våra experter inom rättsprocesser driver mål inför domstolarna i huvudsak i följande frågor:

 • - de som följer av kontraktsbrott, genomförande eller tolkning av kontrakt i förhållande till fastigheter (köp/försäljning, dolda fel etc.).
 • - marknadsförings- och entreprenadkontrakt (kontrakt med yrkesmän inom byggsektorn).
 • - upplösande av samägande.
 • - uthyrning (vräkningar, krav på hyresbetalningar, avtalsannullering).
 • - utmätningar.
 • - oskäliga villkor.
 • - familjerätt.
 • - rättstvister rörande arv och legat.

Markplaneringsrätt

Teamet på Cayet Abogados erbjuder kvalitativ juridisk rådgivning inom områden som är relaterade till markplanering, och vi vill särskilt belysa våra specialisters arbete i förhandlingar med offentliga förvaltningsmyndigheter och i utarbetandet och bearbetningen av dokumentation inom fastighets- och byggmarknaderna.

Vi tillhandahåller kvalificerat stöd avseende markplanering till privatpersoner och privata företag (upprättande av rapporter, granskning av markplaneringärenden, administrativa förfaranden etc.).